Schowek

Regulamin

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PORTALPRACY24.PL DLA KANDYDATÓW WAŻNY OD 25.05.2018


 


 


 


I. WARUNKI OGÓLNE                                                                                                                                                                                         


Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez portalpracy24.pl na rzecz Klienta.


II. DEFINICJE                                                                                                                                                                                                        


Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:


1. portalpracy24.pl lub Usługodawca właściciel serwisu firma Negotrust Work Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000416546, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6252446158;


2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.portalpracy24.pl zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;


 


3. Klient lub Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, korzystająca z usług świadczonych przez portalpracy24.pl;


4. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu korzystania z serwisu portalpracy24.pl.


5. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do serwisu portalpracy24.pl.


6. CV – curriculum vitae Klienta, zarejestrowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronie Portalu.


7. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu.


8. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne na stronach Portalu.


9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.


10. Świadczenie usługi drogą elektroniczna - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne


11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna


12. Regulamin – niniejszy Regulamin;


 


 


III. REJESTRACJA                                                                                                                                                                                               


1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.


2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza, że:


    1. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,


    2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,


    3.podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,


    4.zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.


3. Rejestracja Konta Kandydata jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Portalu oraz Aplikacji, oraz utworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Portalu.


IV. KONTO USŁUGOBIORCY                                                                                                                                                                             


1. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Usługobiorcy konto użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.


2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona już używana w Portalu.


3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie poczta elektroniczna wysłana na adres email podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji


4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu.


V. PRAWA I OBOWIAZKI STRON                                                                                                                                                                      


1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu własne CV, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty oraz ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.


2. Usługobiorca nie może zamieszczać w Portalu ogłoszeń pochodzących od osób trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych.


3. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczona w Portalu.


4. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.


5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.


6. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia lub CV, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnia bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.


7. W przypadku ogłoszenia lub CV naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.


8. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.


9. Usługodawca ma prawo do:


 


     1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją Portalu;


     2. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych    Usługach.       


10. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.


11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych w serwisie.


12. Usługodawca jest zobowiązany do przesyłania Powiadomień o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy) do Usługobiorców według wskazanych przez nich preferencji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.


VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI                                                                                                                                                     


Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.


VII. WYMAGANIA TECHNICZNE                                                                                                                                                                        


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 1. komputer osobisty połączony z siecią Internet,


 


2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,


3. przeglądarka powinna akceptować "cookies".


4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem.


VIII. OPŁATY                                                                                                                                                                                                          


1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.


 


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE                                                                                                                                                          


 


1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@portalpracy24.pl


2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.


3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:


    1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),


    2. przedmiot reklamacji,


    3. okoliczności uzasadniające reklamację


    4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.


X. ZAWARCIE I ROZWIAZANIE UMOWY                                                                                                                                                         


 


1. Umowa zostaje zawarta z chwila rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.


2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwila dokonania Rejestracji.


3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którakolwiek ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.


4. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.


5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:


     1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.


     2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.


     3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.


 


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                                                    


 


 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.


2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.


3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie portalpracy24.pl


4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednia informacje na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji bądź poprzez informację zamieszczoną na portalu www.portalpracy24.pl


5. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.


6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego portalpracy24.pl z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PORTALPRACY24.PL DLA PREDSIĘBIORCÓW.


 


 


 


ROZDZIAŁ I  WARUNKI OGÓLNE                                                                                                                                                                     


Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta DZIAŁ I WYJAŚNIENIA TERMINÓW Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:


 


1. portalpracy24.pl lub Usługodawca właściciel serwisu firma Negotrust Work Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000416546, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6252446158;


2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem


3. http://www.portalpracy24.pl zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;


4. Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z zamieszczania ofert pracy i/lub usług świadczonych przez portalpracy24.pl;


5. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.


6. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu.


7. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do serwisu portalpracy24.pl;


8. Ogłoszenia – opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu oferty pracy, zaproszenia do składania ofert i inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem Portalu;


9. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy portalptacy24.pl a Klientem z chwilą rejestracji w Portalu. 10. Pakiet usług – usługi zamówione przez Klienta;


11. Usługi – usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Regulaminu


12. MiM – mikro i mali przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; którzy korzystają z usług portalupracy24.pl określonych niniejszym Regulaminem – za wyjątkiem podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych.


13. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.


14. Regulamin – niniejszy Regulamin


 


 


ROZDZIAŁ II  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON                                                                                                                                    


 


1. Każdy Usługobiorca ma prawo do sprawdzenia przydatności Portalu dla celów prowadzonej przez niego działalności (Okres Próbny) . Długość Okresu Próbnego oraz liczba ofert możliwych do publikacji przez Usługobiorcę w czasie Okresu Próbnego są określone na stronie serwisu portalpracy24.pl. W Okresie Próbnym Usługobiorca ma w każdej chwili prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług.


2. Usługobiorca ma prawo skorzystać z Okresu Próbnego jednokrotnie, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji w Portalu i zweryfikowaniu jego danych przez portalpracy24.pl, tym samym prawo do skorzystania z Okresu Próbnego mają wyłącznie Usługobiorcy, którzy nie korzystali wcześniej z portalu.


3. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.


4. Usługobiorca nie może, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w Portalu ogłoszeń pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i podobnych.


5. Reprezentant może publikować ogłoszenia na rzecz Podmiotów powiązanych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie portalupracy24.pl, które może zaproponować Usługobiorcy świadczenie usług dopasowanych do jego potrzeb na warunkach odrębnie ustalonych.


6. Usługobiorca nie może umieścić w Portalu dwóch lub więcej identycznych ogłoszeń (ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny, region lub kategoria), ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska ( przykładowo „praca od zaraz” , „super okazja” i podobnych), ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownika, ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod jakimkolwiek względem. Opublikowane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.


7. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu.


 


8. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.


9. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.


10. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie usług w przypadku gdy działalność Usługobiorcy w portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.


11. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia.


12. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.


13. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z usług portalupracy24.pl.


14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie.


15. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która:


     1. jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;


     2. wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym – oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);


     3. pochodzi od przedsiębiorstwa „wielopoziomowego” (ang. Multilevel Marketing );


     4. stanowi propozycję handlową;


     5. jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych;


     6. wzbudza podejrzenie oszustwa;


     7. narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;


     8.. wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;


     9. zawiera dane kontaktowe (w szczególności - numer telefonu, numer faksu, adres firmy lub adres email);


     10. pochodzi od firmy, która nie podała swoich danych adresowych (ukrycie danych firmy możliwe jest tylko w przypadku zawarcia umowy na zamieszczenie Pełnej Oferty z ukrytymi danymi, Oferty Rekomendowanej lub pełnego Pakietu Usług);


     11. stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym – na stronie firmy);


 


DZIAŁ II WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI                                                                                                                                            


Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.


DZIAŁ III POUFNOŚĆ                                                                                                                                                                                          


1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług , a zwłaszcza informacje dotyczące opłat za korzystanie z Portalu wskazanych w Umowie o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.


2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.


3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.


ROZDZIAL IV WYMAGANIA TECHNICZNE                                                                                                                                                    


1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:


    1. Komputer osobisty połączony z siecią Internet.


    2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych.


    3. Przeglądarka powinna akceptować "cookies".


2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.


3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godzin od podpisania Umowy o świadczenie usług. Jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie podpisana w dniu poprzedzającym bezpośrednio dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.


ROZDZIAŁ V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE                                                                                                                                      


1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: biuro@portalpracy24.pl


2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.


3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:


    1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej).


    2. przedmiot reklamacji.


    3. okoliczności uzasadniające reklamację.


4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji .


ROZDZIAŁ V ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY                                                                                                                                      


1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.


2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych umową.


4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:


 


    1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,


    2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,


    3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.


5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.


ROZDZIAŁ VI WARUNKI PŁATNOŚCI:                                                                                                                                                            


1. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa. Od dnia 14.01.2013 do odwołania korzystanie z usług portalpracy24.pl jest bezpłatne i uznawane jako okres testowy prawidłowego działania poszczególnych funkcji portalu.


2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamówienia Pakietu usług, chyba że Strony postanowią inaczej.


3. Strony uzgadniają, ze wynagrodzenie dla portalpracy24.pl z tytułu Usług, powinno zostać uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez portalpracy24.pl, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności.


4. Opłata za Usługi portalpracy24.pl jest przekazywana na konto wskazane na fakturze VAT. W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, chyba że strony postanowią inaczej.


ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                               


 


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018 r.


2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.


3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie portalpracy24.pl.


4. Informację o zmianie Regulaminu Usługodawca opublikuje na Portalu.


5. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.


6. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 


 


 


Załącznik nr 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności obowiązująca od 25.05.2018


 


1. Postanowienia Ogólne


1.1. Portal Pracy  jest prowadzony NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą przy ul. Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6252446158.(dalej jako Administrator), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również RODO).


1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy portalu  www.portalpracy24.pl (dalej „Portal”,„Portale” lub „Usługodawca”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik” lub „Usługobiorcę”), który korzysta z Portalu, w tym do zarejestrowanych firm, osób odwiedzających Portal, osób zostawiających komentarze, podmiotów współpracujących.


1.3. Portal informuje, że wszelkie treści znajdujące się w portalu chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


1.4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.


1.5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym   są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.


1.6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.


1.7. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Portalu, modernizacji Portalu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.


1.8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Portalu.


 


2. Przetwarzanie danych osobowych


 


2.1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Rejestracja”  przetwarzane są w celach:


świadczenia przez Administratora  usług dostępnych poprzez Portal – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;


marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Portalu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Portal  oraz informacji handlowych - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


2.2.  Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym dla świadczenia usługi.


2.3.  Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.2. oraz 2.3. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.


2.4. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Portalu (pkt. 2.1) , w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Portalu są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:


Pozostałe  podmioty, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym wykonawcy usług


Pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia  obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.


2.5. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3 są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3.


2.6. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator  będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.


 


2.7. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Portalu może wyrazić  nadto zgodę na:


przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),


wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku) .


2.8. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych  kierowanych drogą elektroniczną.


2.9. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, lub usunięcia konta Użytkownika z Portalu.


 


3. Wyłączenie odpowiedzialności


 


3.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Portalu.


3.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.


3.3.  Portal został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami portalu.


 


4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.


 


4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:


a.celu przetwarzania;


b.kategorii odnośnych danych osobowych;


c.informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;


d.w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;


e.informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;


f.informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;


g.informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.


4.2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


4.3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):


a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;


b.osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;


c.osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;


d.dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;


e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;


f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.


4.4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:


a.Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;


b.przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;


c.Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


d.Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


4.5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:


a.przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz


b.przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.


 


Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


4.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


4.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4.8. Po zalogowaniu się do Portalu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Portalu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Portalu kontaktując się z Administratorem pod adresem mailowym biuro@portalpracy24.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).


4.9. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4.10. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:


e-mail: biuro@portalpracy24.pl


adres pocztowy: Negotrust Work Solutions Sp. z o.o.,  ul. Kukułek 41, 41-200 Sosnowiec


 


5. Informacja o plikach Cookies


 


5.1.  Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.


5.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies jest Administrator oraz:


Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;


5.3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2.1. oraz 5.2.2. są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.


5.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


5.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:


a.analizy zachowań Użytkowników Portalu co umożliwia Portalowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;


b.cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Portalu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Portalu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu,


c.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Portalu.


d.Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5.2 oraz 5.5.3 przetwarzane  są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.


5.6.  W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Portalu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.


5.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane  w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Portalu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.


5.8. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.


5.9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Us

W czym możemy pomóc?

LM
Jak napisać list motywacyjny?

Każdy wie, że napisanie listu motywacyjnego nie należy do łatwych. My pokazujemy jakich błędów unikać, by dostać wymarzoną pracę!

CV
Jak napisać CV?

Jeśli masz problem z napisaniem profesjonalnego CV - zwróć się do nas. Posiadamy największą w Polsce bazę gotowych CV, a także oferujemy pisanie CV na zlecenie.